Zaangażowanie misyjne jest ważnym elementem życia naszej wspólnoty. Na tej stronie będziemy informować zarówno o indywidualnym zaangażowaniu misyjnym członków naszej wspólnoty, jak też o projektach, które podejmujemy razem jako cała wspólnota a dla których inspiracją są słowa Jana Pawła II:

,,Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! ” 

“Kościoły lokalne, chociaż zakorzenione są we własnym narodzie i jego kulturze, winny (…) dawać i przyjmować od innych Kościołów, dary duchowe, doświadczenia duszpasterskie, (…) jak też pracowników apostolskich i środki materialne”.

(Encyklika Redemptoris Missio)