INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

FUNDACJA ON JEST

ul. CZEREŚNIOWA 2 KAMIENIEC WROCŁAWSKI 55-002, POLSKA

REGON: 381251400, NIP: 8961580876

M: fundacja@fundacja.onjest.pl   

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działań Fundacji.
 • Zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania lub korespondencji,
  • numer telefonu i/lub adres email,
  • numer PESEL (jeżeli zachodzi potrzeba zawarcia ubezpieczenia dla celów realizacji zadania),
  • wiek lub płeć (jeżeli wymagane przez charakter przedsięwzięcia).
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach podatkowych, realizacji umów cywilno-prawnych (jeżeli dotyczy) oraz innych działań organizowanych przez Fundację (zgodnie z wyrażoną wolą).
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 • Dane osobowe podlegają udostępnieniu następującym odbiorcom:
 • podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora,
 •  a także do działu księgowości.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności Fundacji.
 1.  Ma Pani/Pan prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
 3. sprostowania swoich danych,
 4. ograniczenia ich przetwarzania,
 5. przeniesienia danych,
 6. wycofania zgody jeśli była udzielona,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 8. usunięcia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.